Frank Sinatra 100 Birthday Celebration
Tresorie Gallery Hoboken, NJ
Pastel 16" × 20 "
Frank Sinatra 100 Birthday Celebration
Tresorie Gallery Hoboken, NJ
Pastel 16" × 20 "
2015