Frank Sinatra 100 Birthday Celebration Tresorie Gallery Hoboken, NJ Pastel 16" × 20 "
Frank Sinatra 100 Birthday Celebration Tresorie Gallery Hoboken, NJ Pastel 16" × 20 "
2015